20. фестивал европског и независног филма

Нови Сад 4-28 децембар

Grad Novi Sad Republika Srbija izvrsno_vece kcns
Енглески назив:
Film Magazine "FILAZ" No 13 Nish Cultural Center, 2016.
Датум:
23.12.2016
Време:
20:00 часова
Локација:
Филмски салон

Група критичара окупљених око нишке критичарске сцене, имајући у виду своје вишегодишње бављење критичким промишљањем о филму, одлучила је да у доба гашења биоскопа и стихијског настанка српских филмова, у време када су српски филмски часописи постали као ендемичне биљке (и само ретки опстају у континуитету или траже „брак“ са неким другим уметностима), смело покрене нови филмски часопис “Филаж“.

Наравно, у време глобалних комуникација (што не треба мешати са термином глобализам), нишка редакција је само окосница или боље рећи рам за слику једне нове филмске приче која би се бавила и актуелним филмовима и појавама, али и историографским и теоријским аспектима „седме уметности“. У часопису ће моћи да објављују сви који то желе, уколико њихови радови по процени редакције то заслужују, тако да круг сарадника треба да обухвати најширу лепезу филмских критичара, теоретичара, историчара, професора, дакле свих оних који својим писањем могу да дају допринос нашој филмској мисли. И сам назив указује на жељу за брзим (али не и брзоплетим) праћењем модерних тенденција у филмском изразу, уз поштовање традиције без које ни у једној области нема континуитета и напокон, нема напретка; филаж је брзи покрет камером, или „тако брза панорама да се призор не може препознати“ (бришућа панорама). Ово није часопис који заступа једну идеологију или естетику већ му је циљ да пружи прилику свима онима који озбиљно промишљају филм, без обзира са којих позиција, да своје тезе, идеје, критике, оцене и судове изнесу на аргументован и озбиљан начин.

Говоре: Верица Новаков, главни уредник издаваштва НКЦ, Срђан Савић, уредник „Филажа“. Модератор: Дејан Дабић, уредник филмског програма КНЦ

The group of critics gathered around Nis critics scenes, keeping in mind their many years of dealing with critical reflection on the film, decided that at the time of shutdown cinema and haphazard occurrence of Serbian films, at a time when the Serbian film magazines have become as endemic plants (and only rarely survive continuous or looking for „marriage“ with some other arts), boldly launch a new film journal „Filaz”.

Of course, at the time of global communications (which should not be confused with the term globalism), low revision has only backbone, or better said, the picture frame of a new film stories that would deal with the current movies and appearances, but historiography and theoretical aspects of the „seventh art „. The magazine will be able to publish all who want it, if they work at the discretion of the editorial board to deserve so that a circle of associates should cover the broadest range of film critics, scholars, historians, professors, therefore all those who through their writing could contribute our cinematic minds. I name suggests a desire for fast (but not rash) following the modern trends in film expression, while respecting the tradition without which in any field, and finally there is no continuity, there is no progress; Filaz is quick camera movement or, „so fast that the panorama scene can not be recognized“ (sweeping panorama). This is not a magazine that represents an ideology or aesthetics, but was meant to provide an opportunity for all those who are seriously reflect on film, no matter from which position to their theses, ideas, criticism, review and present the courts reasoned and serious way.

Speakers: Verica Novak, chief editor of publishing NKC, Dejan Dabić, editor of film and video programs NKC, Srdjan Savic, chief editor of the film magazine „Filaz“

Живојин Павловић: Филм у школским клупама

Нишки културни центар и YU филм данас, Ниш, 2016

 (Репринт)

Књига Живојина Павловића из 1958. Филм у школским клупама; пледоаје и практична упуства за увођење филма у школу као наставног предмета у реиздању Нишког културног центра и часописа YU филм данас

Писање књиге Филм у школским клупама Живојин Павловић започео је још далеке 1956. Књига је упућена просветним институцијама и бави се планом и разрадом предавања из потенцијалног предмета Филмска уметност за седми и осми разред основне школе.

У њој нема боемске разбарушености нити политичке провокативности на коју смо навикли тумачећи данас значајан период југословенског филма – “Црни талас”. Заправо, књига расветљава једну од заблуда дисидентског култа уметности бивше државе, тада на прелазу од народне ка социјалистичкој републици; може се рећи да „Филм у школским клупама“ није критика државе, ни критика аутора, већ критика публике и њеног, да цитирамо аутора, “пасивног егоцентризма”. Основна црта Павловићевог критичког ангажмана није упућена државним институцијама, већ пре свега гледаоцима и просечном филмском аудиторијуму. Павловић се бави дечијим нараштајем знајући да младе генерације искрено навијају за одважне претходнике који су избегли интимизацију са генерацијом. Управо тако треба схватити ангажман ове књиге, као манифест авангардног уметника коме је дугорочна културна инвестиција битнија од непосредне друштвене реакције.

%d bloggers like this: