20. festival evropskog i nezavisnog filma

Novi Sad 4-28 decembar

Grad Novi Sad Republika Srbija izvrsno_vece kcns
Engleski naziv:
Film Magazine "FILAZ" No 13 Nish Cultural Center, 2016.
Datum:
23.12.2016
Vreme:
20:00 časova
Lokacija:
Filmski salon

Grupa kritičara okupljenih oko niške kritičarske scene, imajući u vidu svoje višegodišnje bavljenje kritičkim promišljanjem o filmu, odlučila je da u doba gašenja bioskopa i stihijskog nastanka srpskih filmova, u vreme kada su srpski filmski časopisi postali kao endemične biljke (i samo retki opstaju u kontinuitetu ili traže „brak“ sa nekim drugim umetnostima), smelo pokrene novi filmski časopis “Filaž“.

Naravno, u vreme globalnih komunikacija (što ne treba mešati sa terminom globalizam), niška redakcija je samo okosnica ili bolje reći ram za sliku jedne nove filmske priče koja bi se bavila i aktuelnim filmovima i pojavama, ali i istoriografskim i teorijskim aspektima „sedme umetnosti“. U časopisu će moći da objavljuju svi koji to žele, ukoliko njihovi radovi po proceni redakcije to zaslužuju, tako da krug saradnika treba da obuhvati najširu lepezu filmskih kritičara, teoretičara, istoričara, profesora, dakle svih onih koji svojim pisanjem mogu da daju doprinos našoj filmskoj misli. I sam naziv ukazuje na želju za brzim (ali ne i brzopletim) praćenjem modernih tendencija u filmskom izrazu, uz poštovanje tradicije bez koje ni u jednoj oblasti nema kontinuiteta i napokon, nema napretka; filaž je brzi pokret kamerom, ili „tako brza panorama da se prizor ne može prepoznati“ (brišuća panorama). Ovo nije časopis koji zastupa jednu ideologiju ili estetiku već mu je cilj da pruži priliku svima onima koji ozbiljno promišljaju film, bez obzira sa kojih pozicija, da svoje teze, ideje, kritike, ocene i sudove iznesu na argumentovan i ozbiljan način.

Govore: Verica Novakov, glavni urednik izdavaštva NKC, Srđan Savić, urednik „Filaža“. Moderator: Dejan Dabić, urednik filmskog programa KNC

The group of critics gathered around Nis critics scenes, keeping in mind their many years of dealing with critical reflection on the film, decided that at the time of shutdown cinema and haphazard occurrence of Serbian films, at a time when the Serbian film magazines have become as endemic plants (and only rarely survive continuous or looking for „marriage“ with some other arts), boldly launch a new film journal „Filaz”.

Of course, at the time of global communications (which should not be confused with the term globalism), low revision has only backbone, or better said, the picture frame of a new film stories that would deal with the current movies and appearances, but historiography and theoretical aspects of the „seventh art „. The magazine will be able to publish all who want it, if they work at the discretion of the editorial board to deserve so that a circle of associates should cover the broadest range of film critics, scholars, historians, professors, therefore all those who through their writing could contribute our cinematic minds. I name suggests a desire for fast (but not rash) following the modern trends in film expression, while respecting the tradition without which in any field, and finally there is no continuity, there is no progress; Filaz is quick camera movement or, „so fast that the panorama scene can not be recognized“ (sweeping panorama). This is not a magazine that represents an ideology or aesthetics, but was meant to provide an opportunity for all those who are seriously reflect on film, no matter from which position to their theses, ideas, criticism, review and present the courts reasoned and serious way.

Speakers: Verica Novak, chief editor of publishing NKC, Dejan Dabić, editor of film and video programs NKC, Srdjan Savic, chief editor of the film magazine „Filaz“

Živojin Pavlović: Film u školskim klupama

Niški kulturni centar i YU film danas, Niš, 2016

 (Reprint)

Knjiga Živojina Pavlovića iz 1958. Film u školskim klupama; pledoaje i praktična upustva za uvođenje filma u školu kao nastavnog predmeta u reizdanju Niškog kulturnog centra i časopisa YU film danas

Pisanje knjige Film u školskim klupama Živojin Pavlović započeo je još daleke 1956. Knjiga je upućena prosvetnim institucijama i bavi se planom i razradom predavanja iz potencijalnog predmeta Filmska umetnost za sedmi i osmi razred osnovne škole.

U njoj nema boemske razbarušenosti niti političke provokativnosti na koju smo navikli tumačeći danas značajan period jugoslovenskog filma – “Crni talas”. Zapravo, knjiga rasvetljava jednu od zabluda disidentskog kulta umetnosti bivše države, tada na prelazu od narodne ka socijalističkoj republici; može se reći da „Film u školskim klupama“ nije kritika države, ni kritika autora, već kritika publike i njenog, da citiramo autora, “pasivnog egocentrizma”. Osnovna crta Pavlovićevog kritičkog angažmana nije upućena državnim institucijama, već pre svega gledaocima i prosečnom filmskom auditorijumu. Pavlović se bavi dečijim naraštajem znajući da mlade generacije iskreno navijaju za odvažne prethodnike koji su izbegli intimizaciju sa generacijom. Upravo tako treba shvatiti angažman ove knjige, kao manifest avangardnog umetnika kome je dugoročna kulturna investicija bitnija od neposredne društvene reakcije.

%d bloggers like this: